KRYO servis Mirkov

KRYO servis Mirkov
  Beograd: +381 (0)11 329 1728, +381 (0)64 007 8780
  Bavanište: +381 (0)13 751 478, +381 (0)64 084 8848

Tečni naftni gas (TNG ili LPG od engl. Liquefied Petroleum Gas), odnosno auto plin, je smeša ugljovodoničnih gasova koja se koristi kao gorivo za automobile. Njegov oktanski broj se kreće u rasponu 90 – 110, u zavisnosti od sastava.

TNG na automobilima
TNG se koristi kao gorivo za oto motore, kako zbog cene koja je znatno niža od cene motornog benzina, tako i iz ekoloških razloga, a ima i određena pozitivna tehnička svojstva: znatno veći oktanski broj, niža tačka isparavanja – bolje pravljenje smeše sa vazduhom, koja ima širu granicu upaljivosti, što omogućava rad motora sa znatno siromašnijom smešom; ne stvara kondenzaciju goriva po zidovima cilindra čime posredno produžava radni vek motora). S obzirom na manju toplotnu moć TNG u odnosu na motorni benzin, potrebna je nešto veća količina goriva (za oko 10%).
Neke zemlje, upravo zbog ekoloških razloga, administrativno stimulišu upotrebu plina, bilo finansijskim merama (cena goriva, poreske olakšice, jeftiniji parking…), bilo čisto administrativnim merama (dozvola ulaska u inače zabranjenu centralnu gradsku zonu, posebna parking mesta za ovakva vozila…).

TNG sistemi
Da bi se TNG koristio na oto motorima (benzinskim motorima), potrebno je ugraditi dodatni plinski sistem. Plinski sistem mora biti prilagođen tehnologiji rada motora i konstruktivnim osobinama motora.
Pošto se TNG može na oto motorima koristiti praktično bez ikakvih intervencija na samom motoru, TNG sistemi principijelno obezbeđuju samo skladištenje i isparavanje TNG. Njihova ugradnja je stoga relativno jednostavna i jeftina.
Jedan plinski sistem se sastoji od sledećih elemenata:
– rezervoar, sa sledećim elementima:
— ventil sigurnosti – ispušta gas iz rezervoara, ako pritisak poraste preko 25bar
— ventilom protiv loma cevi (postavlja se na priključku za pražnjenje) – zatvara se ako pri naglom pritiska u odvodnom cevovodu
— priključci za punjenje i pražnjenje,
— pokazivač nivoa tečnosti (sa oznakom najveće dozvoljenog nivoa punjenja – 80% zapremine!)
– prečistač – postavlja se na vod tečne faze, tj. iza rezarvoara a ispred ventila
– elektro ventil – postavlja se na vod tečne faze, posle prečistača (može biti izrađen zajedno sa prečistačem), a pre isparivača
– isparivač
– reduktor/regulator pritiska – postavlja se što bliže karburatoru ili drugim uređaju koji uvodi gas kao gorivo u motor (može biti izrađen zajedno sa isparivačem)
– vodovi – od čeličnih ili bakarnih cevi, pričtvršćuju se bar na svakih 50cm, moraju biti pristupačni za vizuelnu kontrolu
– komandni uređaj sa električnom instalacijom(prekidač, elektronska kontrolna jedinica i druge elektronske ili elektromehaničke komponente).

TNG sistemi se uglavnom ugrađuje naknadno, mada je u svetu sve više proizvođača automobila koji u svoja vozila fabrički ugrađuju plinske sisteme. Plinski sistemi su obično dvogorivi (engl. bi fuel) – omogućavaju priključivanje dve vrste goriva, ali mogu biti i čisto plinski (engl. mono fuel).
Reno, Vauxhall, Ford, Volvo, FIAT, Daimler Crysler, GM i Rover ugrađuju dvogorive sisteme, dok Nisan i Tojota prave i čisto plinske sisteme.

KRYO servis Mirkov vrši ugradnju TNG sistema u sva vozila sa benzinskim motorima, a koristi uređaje renomiranih proizvođača:
STAG, AC, LOVATO, TOMASETTO, TARTARINI, LANDI RENZO

Diemes

Octa-core